Tanssistudio

Lähde mukaan tanssin ihanaan maailmaan!

Meillä tanssii kaiken ikäiset aloit­te­li­joista edis­ty­neisiin ja raken­namme tunnit tans­si­joi­demme toiveet ja tavoitteet huo­mioiden. Tutustu laji­va­li­koi­maamme ja tun­ti­jär­jes­tykseen alla.

Tuntijärjestys

KEVÄTKAUSI 2022

Maa­nantaiTiistaiKes­ki­viikkoTorstaiPer­jantai
17:15-1817-1817-1817:15-1816:30-17:30
MiniMixShow­dance taso 2-3Show­dance (UUSI)Mini­DanceShow­dance taso 2-3
5-7v11-15v8-10v2-4v11-15v
JuliaMiinaJuliaMiinaMiina
18-1918-1917-1818-1917:30-18:30
Disco­danceShow­dance taso 1Street danceShow­danceDisco­dance
8-15v11-15v11-15vYli 30v11-15v
MiinaJuliaLauriMiinaMiina
18-1918-1918-1918-19
Tans­sil­linen jumppa (UUSI)Show­danceShow­dance taso 1Show­dance taso 1
Yli 60vyli 30vYli 16v11-15v
JuliaMiinaJuliaJulia
19-2019-2018-1919-20
Show­dance taso 2-3Disco­dance taso 1Street danceDisco­dance taso 2-3
Yli 16vYli 16vYli 16vYli 16v
JuliaMiinaLauriMiina
19-2019-2019-2020-21
Jumps & Turns taso 1-2 (UUSI)Liik­ku­vuus­tuntiCom­mercialShow­dance taso 2-3
Yli 11vyli 11vYli 16vYli 16v
MiinaJuliaMiinaJulia
20-2120-2120-21
Disco­dance taso 2-3Latin Style (UUSI)Heels
Yli 16vYli 16vYli 16v
MiinaMiinaJulia

Syyskausi 2021

Maa­nantaiTiistaiKes­ki­viikkoTorstaiPer­jantai
17-1817-1817-1817:15-1816:30-17:30
Disco­danceShow­dance taso 1Street dance avoin tasoMini­DanceShow­dance taso 2-3
8-10v11-15vyli 10v2-4v11-15v
Eve & KataJuliaLauriMiinaMiina
17:15-18 (SALI 2)18-1918-1918-1917:30-18:30
MiniMixShow­dance taso 2-3Street dance avoin tasoShow­dance avoin tasoDisco­dance avoin taso
5-7v11-15vyli 16vyli 30v11-15v
JuliaMiinaLauriMiinaMiina
18-1919-2019-2018-19 (SALI 2)
Disco­dance avoin tasoDisco­dance taso 1Com­mercialShow­dance
11-15vyli 16vyli 16v8-10v
MiinaMiinaMiinaJulia
18-19 (SALI 2)19-20 (SALI 2)20-2119-20
Show­dance taso 1Liik­ku­vuus­tuntiHeelsDisco­dance taso 2-3
yli 16vyli 10vyli 16vyli 16v
JuliaJuliaJuliaMiina
19-2020-21
Show­dance taso 2-3Show­dance taso 2-3
yli 16vyli 16v
JuliaJulia
20-21
Disco­dance taso 2-3
yli 16v
Miina

Taso 1 = Aloit­te­levat tans­sijat
Taso 2 = Tans­si­la­jista 1-2 vuoden kokemus, perus­tek­niikka hal­lussa
Taso 3 = Tans­si­la­jista vähintään 3 vuoden kokemus, laji­tek­niikka kehittynyttä

Ikä­ryhmät
2-4v / 2017-2019 syn­tyneet
5-7v / 2014-2016 syn­tyneet
8-10v / 2011-2013 syn­tyneet
11-15v / 2006-2010 syn­tyneet
Yli 16v / 2005 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläi­kä­rajaa
Yli 30v / 1991 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläikärajaa

Tuntikuvaukset

Minidance

Tun­neilla lapset pää­sevät liik­kumaan, leik­kimään ja iloit­semaan uusien tai­tojen oppi­mi­sesta ryt­mikkään musiikin tah­dissa. Tavoit­teena on tutustua oman kehon lii­kut­ta­miseen tans­sil­listen liik­keiden kautta ja päästää mie­li­ku­vitus val­loilleen tari­nal­lisen tanssin keinoin. Huoltaja on ter­ve­tullut osal­lis­tumaan tun­nille lapsen kanssa!

Minimix

Hauskat, moni­puo­liset tans­si­tunnit joissa lapset pää­sevät tutus­tumaan eri tans­si­la­jeihin ja har­joit­te­lemaan perus­liik­keitä monen tyy­li­sistä tansseista.

Discodance

Vauh­dikas, ener­ginen ja fyy­si­sesti vaativa tans­silaji, mihin sisältyy iskeviä käsiä, nopeita askel­sarjoja sekä eri­laisia hyppyjä ja piruetteja. Tästä lajista ei menoa ja mei­ninkiä puutu!

Showdance

Moni­puo­linen, laa­jalti eri tans­si­tyy­leistä vai­kut­teita saava show­dance tuo vankan pohjan tanssi- sekä ilmai­su­tai­doille. Lajin perustana on jazz­tanssin tek­niikka, mutta tun­neille tuodaan myös lyy­ri­sempää nyky­tanssin tek­niikkaa. Show­dancen rytmi, tun­nelma ja tarina vaih­telee koreografioittain. 

Commercial

Tämä suo­sittu fuusiolaji muis­tuttaa hit­ti­biisien musiik­ki­vi­deoilla näkyviä tansseja. Koreo­gra­fi­silla tun­neilla tul­kitaan musiikin rytmiä ja sanoi­tusta heit­täytyen sen fii­likseen mukaan.

Heels

Nai­sel­linen kau­pal­lisen tanssin laji, missä nimensä mukaan tehdään kor­ko­ken­gillä eri­laisia tanssi- ja kävelyharjoituksia.

Street dance

Näillä ren­noilla, moni­puo­li­silla tun­neilla sukel­letaan katu­tanssin maa­ilmaan ja otetaan haltuun tyy­li­suun­nalle omi­naista lii­ke­kieltä, tek­niikkaa ja eri tasoissa tans­si­mista. Liik­keiden rytmi, flow ja asenne vaih­te­levat koreo­gra­fioiden ja musiikin mukana.

LATIN STYLE

Latin Style tun­neilla otetaan haltuun eri lat­ta­ri­lajien tek­niikkaa yhdis­te­le­mällä niitä mukaansa tem­paaviin koreo­gra­fioihin. Tunnin yti­messä on var­talon moni­puo­lisen käyt­tä­misen har­joit­te­le­minen hyvällä fii­lik­sellä ja mene­vällä musii­killa! Tunti ei vaadi aiempaa taustaa lattarilajeista.

jumps & Turns

Tällä tek­niikka pai­not­tei­sella tun­nilla har­joi­tellaan eri­laisten hyp­pyjen, piruettien, jalan nos­tojen ja näiden yhdis­telmien tek­niikkaa. Tunti tukee kaikkien tans­sil­listen lajien perus­taitoja ja lisää tans­sijan itse­var­muutta heit­täytyä muiden viik­ko­tuntien koreografioihin.

Tanssillinen Jumppa yli 60v

Moni­puo­linen kehon­pai­no­har­joit­telun tunti tuo lii­kettä koko var­ta­lolle! Tun­neilla tehdään tans­sil­lisia askel­sarjoja, tasa­paino- ja kehon­hal­linta har­joit­teita, sekä näiden lisäksi lihas­kuntoa ja veny­tellään. Tun­nille suo­si­tellaan otet­tavan mukaan oma jumppamatto.

KW dance

KW dance on tans­sis­tudion kisa­val­men­nus­ryhmä, missä tree­nataan tavoit­teel­li­sesti kohti niin alu­eel­lisia kuin kan­sal­li­siakin kisoja. Kisa­ryhmiä on disco­dance ja show­dance lajeissa junio­reille ja aikui­sille. Val­men­nus­ryhmään tulee erikseen hakea, hakua­jan­koh­dista ilmoi­tetaan etu­käteen kauden alussa.