Tanssistudio

Lähde mukaan tanssin ihanaan maailmaan!

Meillä tanssii kaiken ikäiset aloit­te­li­joista edis­ty­neisiin ja raken­namme tunnit tans­si­joi­demme toiveet ja tavoitteet huo­mioiden. Tutustu laji­va­li­koi­maamme ja tun­ti­jär­jes­tykseen alla.

SYYS­KAUSI 2022 ALKAA 8.8. & PÄÄTTYY 18.12.
KEVÄT­KAUSI ALKAA 9.1. ILMOIT­TAU­TU­MINEN AVATAAN 1.12.!

Tuntijärjestys

KAUSI 2022 - 2023

Maa­nantaiTiistaiKes­ki­viikkoTorstaiPer­jantai
17:15-1817-1819-2017:15-1818-19
MiniMixShow­dance taso 2-3Disco- & show­dance taso 1Mini­danceDisco­dance
5-7v11-15vYli 16v2-4v8-15v
JuliaMiinaMiinaMiinaMiina
18-1918-1918-19
Show­dance taso 2-3Show­danceShow­dance
Yli 16vYli 30vYli 30v
JuliaMiinaMiina
18-19 (sali2)19-2018-19 (sali2)
Disco­danceCom­mercialDisco- & showdance
11-15vYli 16v8-10v
MiinaMiinaJulia
19-2020-2119-20
Ohei­streenitHeelsShow­dance taso 2-3
Yli 10vYli 16vYli 16v
JuliaJuliaJulia
19-20 (sali2)19-20 (sali2)
Show­dance taso 1Latin Style
11-15vYli 16v
MiinaMiina
20-2120-21
Disco­dance taso 2-3Disco­dance taso 2-3
Yli 16vYli 16v
MiinaMiina

Taso 1 = Aloit­te­levat tans­sijat
Taso 2 = Tans­si­la­jista 1-2 vuoden kokemus, perus­tek­niikka hal­lussa
Taso 3 = Tans­si­la­jista vähintään 3 vuoden kokemus, laji­tek­niikka kehittynyttä

Ikä­ryhmät
2-4v / 2018-2020 syn­tyneet
5-7v / 2015-2017 syn­tyneet
8-10v / 2012-2014 syn­tyneet
11-15v / 2007-2011 syn­tyneet
Yli 16v / 2006 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläi­kä­rajaa
Yli 30v / 1992 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläikärajaa

Tuntikuvaukset

Minidance

Tun­neilla lapset pää­sevät liik­kumaan, leik­kimään ja iloit­semaan uusien tai­tojen oppi­mi­sesta ryt­mikkään musiikin tah­dissa. Tavoit­teena on tutustua oman kehon lii­kut­ta­miseen tans­sil­listen liik­keiden kautta ja päästää mie­li­ku­vitus val­loilleen tari­nal­lisen tanssin keinoin. Huoltaja on ter­ve­tullut osal­lis­tumaan tun­nille lapsen kanssa!

Minimix

Hauskat, moni­puo­liset tans­si­tunnit joissa lapset pää­sevät tutus­tumaan eri tans­si­la­jeihin ja har­joit­te­lemaan perus­liik­keitä monen tyy­li­sistä tansseista.

Discodance

Vauh­dikas, ener­ginen ja fyy­si­sesti vaativa tans­silaji, mihin sisältyy iskeviä käsiä, nopeita askel­sarjoja sekä eri­laisia hyppyjä ja piruetteja. Tästä lajista ei menoa ja mei­ninkiä puutu!

Showdance

Moni­puo­linen, laa­jalti eri tans­si­tyy­leistä vai­kut­teita saava show­dance tuo vankan pohjan tanssi- sekä ilmai­su­tai­doille. Lajin perustana on jazz­tanssin tek­niikka, mutta tun­neille tuodaan myös lyy­ri­sempää nyky­tanssin tek­niikkaa. Show­dancen rytmi, tun­nelma ja tarina vaih­telee koreografioittain. 

Commercial

Tämä suo­sittu fuusiolaji muis­tuttaa hit­ti­biisien musiik­ki­vi­deoilla näkyviä tansseja. Koreo­gra­fi­silla tun­neilla tul­kitaan musiikin rytmiä ja sanoi­tusta heit­täytyen sen fii­likseen mukaan.

Heels

Nai­sel­linen kau­pal­lisen tanssin laji, missä nimensä mukaan tehdään kor­ko­ken­gillä eri­laisia tanssi- ja kävelyharjoituksia.

LATIN STYLE

Latin Style tun­neilla otetaan haltuun eri lat­ta­ri­lajien tek­niikkaa yhdis­te­le­mällä niitä mukaansa tem­paaviin koreo­gra­fioihin. Tunnin yti­messä on var­talon moni­puo­lisen käyt­tä­misen har­joit­te­le­minen hyvällä fii­lik­sellä ja mene­vällä musii­killa! Tunti ei vaadi aiempaa taustaa lattarilajeista.

Oheistreenit

Oheis­har­joi­ot­teluun omis­tettu tunti on suun­ni­teltu vah­vis­tamaan tans­si­joille hyö­dyl­lisiä omi­nai­suuksia; kes­tä­vyyttä, nopeus­voimaa, kehon­hal­lintaa, räjäh­tä­vyyttä ja liikkuvuutta.

KW dance

KW dance on tans­sis­tudion kisa­val­men­nus­ryhmä, missä tree­nataan tavoit­teel­li­sesti kohti niin alu­eel­lisia kuin kan­sal­li­siakin kisoja. Kisa­ryhmiä on disco­dance ja show­dance lajeissa junio­reille ja aikui­sille. Val­men­nus­ryhmään tulee erikseen hakea, hakua­jan­koh­dista ilmoi­tetaan etu­käteen kauden alussa.