Tanssistudio

Lähde mukaan tanssin ihanaan maailmaan!

Meillä tanssii kaiken ikäiset aloit­te­li­joista edis­ty­neisiin ja raken­namme tunnit tans­si­joi­demme toiveet ja tavoitteet huo­mioiden. Tutustu laji­va­li­koi­maamme ja tun­ti­jär­jes­tykseen alla.

SYYS­KAUSI ALKAA 7.8. & PÄÄTTYY 17.12. ILMOIT­TAUDU MUKAAN!
(syys­lo­malla 23.-29.10 & itse­näi­syys­päivänä 6.12. ei tunteja)

KESÄ­KAUDEN TUNNIT LÖYDÄT TÄÄLTÄ!

Tuntijärjestys

KAUSI 2023 - 2024

Maa­nantaiTiistaiKes­ki­viikkoTorstaiPer­jantaiLau­antai
17:15-1817-1817-1817-1817-18:309-10
MiniMixShow­dance taso 2-3*SAIMLDisco­dance*KWD Disco&Show*SAIML
5-7v11-15vTans­si­tunti11-15v11-15vTans­si­tunti
JuliaMiinaMiinaMiinaMiinaMiina
17-18 (Sali 2)17-18 (Sali 2)17:15-18 (Sali 2)18-1918:30-20
Disco­danceStreet danceMini­DanceShow­dance*KWD Disco
11-15v11-15v2-4vYli 30vYli 16v
MiinaAlinaEve­liinaMiinaMiina
18-1918-1918-1918-19 (Sali 2)
*SAIMLShow­danceDisco&ShowShow­dance taso 1
Tans­si­tuntiYli 30v8-10v11-15v
MiinaMiinaEve­liinaEve­liina
18-19 (Sali 2)18-19 (Sali 2)19-2019-20
*KWD ShowStreet danceShow­dance taso 2-3Latin Style
Yli 16vYli 16vYli 16vYli 16v
JuliaAlinaJuliaMiina
19-2019-2020-2120-21
Show­dance taso 2-3Com­mercialHeelsDisco­dance taso 2-3
Yli 16vYli 16vYli 16vYli 16v
JuliaMiinaJuliaMiina
20-2120-21
Disco­dance 2-3Disco&Show taso 1
Yli 16vYli 16v
MiinaMiina

Taso 1 = Aloit­te­levat tans­sijat
Taso 2 = Tans­si­la­jista 1-2 vuoden kokemus, perus­tek­niikka hal­lussa
Taso 3 = Tans­si­la­jista vähintään 3 vuoden kokemus, laji­tek­niikka kehittynyttä

Ikä­ryhmät
2-4v / 2019-2021 syn­tyneet
5-7v / 2016-2018 syn­tyneet
8-10v / 2013-2015 syn­tyneet
11-15v / 2008-2012 syn­tyneet
Yli 16v / 2007 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläi­kä­rajaa
Yli 30v / 1993 syn­tyneet ja sitä van­hemmat, ei yläikärajaa

*Sul­jettu tunti

Tuntikuvaukset

Minidance

Tun­neilla lapset pää­sevät liik­kumaan, leik­kimään ja iloit­semaan uusien tai­tojen oppi­mi­sesta ryt­mikkään musiikin tah­dissa. Tavoit­teena on tutustua oman kehon lii­kut­ta­miseen tans­sil­listen liik­keiden kautta ja päästää mie­li­ku­vitus val­loilleen tari­nal­lisen tanssin keinoin. Huoltaja on ter­ve­tullut osal­lis­tumaan tun­nille lapsen kanssa!

Minimix

Hauskat, moni­puo­liset tans­si­tunnit joissa lapset pää­sevät tutus­tumaan eri tans­si­la­jeihin ja har­joit­te­lemaan perus­liik­keitä monen tyy­li­sistä tansseista.

Discodance

Vauh­dikas, ener­ginen ja fyy­si­sesti vaativa tans­silaji, mihin sisältyy iskeviä käsiä, nopeita askel­sarjoja sekä eri­laisia hyppyjä ja piruetteja. Tästä lajista ei menoa ja mei­ninkiä puutu!

Showdance

Moni­puo­linen, laa­jalti eri tans­si­tyy­leistä vai­kut­teita saava show­dance tuo vankan pohjan tanssi- sekä ilmai­su­tai­doille. Lajin perustana on jazz­tanssin tek­niikka, mutta tun­neille tuodaan myös lyy­ri­sempää nyky­tanssin tek­niikkaa. Show­dancen rytmi, tun­nelma ja tarina vaih­telee koreografioittain. 

Commercial

Tämä suo­sittu fuusiolaji muis­tuttaa hit­ti­biisien musiik­ki­vi­deoilla näkyviä tansseja. Koreo­gra­fi­silla tun­neilla tul­kitaan musiikin rytmiä ja sanoi­tusta heit­täytyen sen fii­likseen mukaan.

Heels

Nai­sel­linen kau­pal­lisen tanssin laji, missä nimensä mukaan tehdään kor­ko­ken­gillä eri­laisia tanssi- ja kävelyharjoituksia.

LATIN STYLE

Latin Style tun­neilla otetaan haltuun eri lat­ta­ri­lajien tek­niikkaa yhdis­te­le­mällä niitä mukaansa tem­paaviin koreo­gra­fioihin. Tunnin yti­messä on var­talon moni­puo­lisen käyt­tä­misen har­joit­te­le­minen hyvällä fii­lik­sellä ja mene­vällä musii­killa! Tunti ei vaadi aiempaa taustaa lattarilajeista.

Street dance

Näillä ren­noilla, moni­puo­li­silla tun­neilla sukel­letaan katu­tanssin maa­ilmaan ja otetaan haltuun tyy­li­suun­nalle omi­naista lii­ke­kieltä, tek­niikkaa ja eri tasoissa tans­si­mista. Liik­keiden rytmi, flow ja asenne vaih­te­levat koreo­gra­fioiden ja musiikin mukana.

KW dance

KW dance on tans­sis­tudion kisa­val­men­nus­ryhmä, missä tree­nataan tavoit­teel­li­sesti kohti niin alu­eel­lisia kuin kan­sal­li­siakin kisoja, lajeina disco dance & per­forming arts ala­lajit. Kisa­ko­reo­gra­fioista vastaa studion valmentajat.

Kisa­val­men­nukseen tulee erikseen hakea, hakua­jan­koh­dista ilmoi­tetaan ennen kauden alkua.

Soita 000 000 0000