Liikunta- ja hyvinvointipalvelut läheltä Lappeenrannan Hyrymäestä

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Kuntosali avoinna jäsenille klo 5-24

(SISÄÄN­PÄÄSY KLO 23:15 ASTI)

KULTA DANCE STUDION ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI

TUTUSTU TUN­TI­JÄR­JES­TYKSEEN & TULE TANSSIMAAN!

Tietoa meistä

Kulta Wellness perus­tettiin vuonna 2020 tar­joamaan laa­duk­kaita lii­kunta-, tanssi- ja val­men­nus­pal­ve­luita Lap­peen­ran­nassa. Pie­nestä alkanut toi­minta laajeni omien tilojen avaa­miseen alku­vuo­desta 2021. Nyt meiltä löytyy siisti ja rau­hal­linen kun­tosali, tans­sis­tudio laa­jalla tun­ti­va­li­koi­malla, sekä val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryh­mille. Tule tutus­tumaan lähi­lii­kun­ta­paik­kaasi Lap­peen­rannan Hyrymäkeen!

Kulta Dance Studion toi­mintaan pääset tutus­tumaan täältä.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_6297

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

Muut palvelut

Ajankohtaista

OHJATUT RYHMÄTUNNIT

Kehon­pai­no­har­joittelu ja kehon­huol­to­tunnit pyö­rivät vii­kottain, muista varata paikkasi tun­nilta vii­meistään kaksi tuntia aikai­semmin. Lisä­tietoja tun­neista aika­tau­luineen löydät täältä.

TANSSISTUDION KEVÄTNÄYTÖS 26.5.

Pää­tämme kauden 23-24 perin­tei­sesti kevät­näy­tökseen kult­tuu­ritila Nui­ja­mie­hessä sun­nun­taina 26.5. Laita tapahtuma kalen­teriin, ilmoi­tamme lisä­tietoja lähempänä!

KEVÄTKAUDEN ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI

Tans­sis­tudion kevät­kausi on läh­tenyt vauh­dik­kaasti käyntiin ja mukaan pääsee vielä! Huo­mioithan että osa tun­neista on jo täynnä tai täyt­ty­mässä joten  ilmoit­taudu mukaan pian.

Soita 000 000 0000