Liikunta- ja hyvinvointipalvelut läheltä Lappeenrannan Hyrymäestä

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Kuntosali avoinna jäsenille klo 5-24

(SISÄÄN­PÄÄSY KLO 23:15 ASTI)

KULTA DANCE STUDION ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI

TUTUSTU TUN­TI­JÄR­JES­TYKSEEN & TULE TANSSIMAAN!

Tietoa meistä

Kulta Wellness perus­tettiin vuonna 2020 tar­joamaan laa­duk­kaita lii­kunta-, tanssi- ja val­men­nus­pal­ve­luita Lap­peen­ran­nassa. Pie­nestä alkanut toi­minta laajeni omien tilojen avaa­miseen alku­vuo­desta 2021. Nyt meiltä löytyy siisti ja rau­hal­linen kun­tosali, tans­sis­tudio laa­jalla tun­ti­va­li­koi­malla, sekä val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryh­mille. Tule tutus­tumaan lähi­lii­kun­ta­paik­kaasi Lap­peen­rannan Hyrymäkeen!

Kulta Dance Studion toi­mintaan pääset tutus­tumaan täältä.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_6297

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

Muut palvelut

Ajankohtaista

KISAVALMENNUKSIEN AUDITION 30.7.

Tans­sis­tu­diomme kisa­val­men­nuksen haku­ti­laisuus jär­jes­tetään 30.7. stu­diolla, ilmoit­taudu mukaan säh­kö­pos­titse miina@​kultawellness.​fi!

8-15 -vuo­tiaiden kisa­val­mennus
klo 16-17 show­dance
klo 17-18 discodance

Yli 16 -vuo­tiaiden kisa­val­mennus
klo 18-19 disco­dance
klo 19-20 showdance

TANSSIN SYYSKAUSI 2024

Syksyn tun­ti­jär­jestys on nyt jul­kaistu ja näh­tä­vissä täältä.

Ilmoit­tau­tu­minen kauden 24-25 tun­neille on auki ja paikat vah­vis­tetaan tunnin mini­mio­sal­lis­tu­ja­määrän täyttyessä!

OHJATUT RYHMÄTUNNIT

Kehon­pai­no­har­joittelu ja kehon­huol­to­tunnit alkavat jälleen 5.8., muista varata paikkasi tun­nilta vii­meistään kaksi tuntia aikaisemmin.

Lisä­tietoja tun­neista aika­tau­luineen sekä poik­keus­päivät löydät täältä.

Soita 000 000 0000