Kuntosali

Kulta Wellness avasi ovet tree­naa­jille hel­mi­kuussa 2021 tar­joten puitteet moni­puo­liseen har­joit­teluun lait­teiden, vapaiden pai­nojen ja kehon­painon avulla. Tavoit­tee­namme on luoda moti­voiva ja tur­val­linen ympä­ristö toteuttaa ja kokeilla lii­ke­har­joit­teita, hyö­dyntäen hen­ki­lö­kunnan tie­to­taitoa ja halua auttaa. 

Tutustu myös ohjat­tuihin ryh­mä­tun­tei­himme ja per­sonal trainer -val­men­nus­pal­ve­lui­himme.

Jäsenyydet & hinnasto

Kuukausijäsenyys (12kk)

Vuoden mää­rä­ai­kainen kuu­kausi­jä­senyys millä käytät kun­to­salia vuoden jokaisena päivänä rajat­to­masti klo 05-24 välillä. Mää­räajan jälkeen sopimus jatkuu tois­tai­seksi voi­massa olevana kuu­kauden irtisanomisajalla.

* Tans­sis­tudion jäse­nelle tai tämän lähei­selle mää­rä­ai­kainen kuu­kausi­jä­senyys hintaan 30€/kk. Tans­sijan jäsen­numero ilmoi­tettava jäsen­lo­ma­ketta täytettäessä.

Huom! Tämä jäsenyys edel­lyttää aloi­tus­maksun ja jat­kuessaan vuo­si­maksun maksamisen.

35€ / 30€* / kk

Kuukausijäsenyys (toistaiseksi voimassaoleva)

Tois­tai­seksi voi­massa oleva jäsenyys kuu­kauden irti­sa­no­mi­sa­jalla. Kun­to­salin rajaton käyt­tö­oikeus klo 05-24 välillä.

Huom! Tämä jäsenyys edel­lyttää aloi­tus­maksun ja jat­kuessaan vuo­si­maksun maksamisen.

40€ / kk

10-kerran jäsenyys

Kym­menen kerran jäsenyys käy­tet­tä­väksi kolmen kuu­kauden sisällä ostopäivästä.

Huom! Tämä jäsenyys edel­lyttää aloi­tus­maksun mak­sa­misen ensim­mäi­sellä ostokerralla.

50€

Päiväjäsenyys

Tämän jäse­nyyden voi akti­voida halua­malleen päi­välle tai aika­vä­lille jolloin saa käyttää kun­to­salia omien aika­tau­lu­jensa mukaan. Ker­ralla voi akti­voida vain yhden yhte­nevän ajan­jakson. Akti­voi­minen tapahtuu paikan päällä asia­kas­pal­velun aukio­loai­koina, jäsenyys mak­setaan asia­kas­pal­ve­lussa etu­käteen tai vii­meistään akti­voidun jäse­nyy­sajan alkaessa.

Huom! Tämä jäsenyys edel­lyttää aloi­tus­maksun mak­sa­misen ensim­mäi­sellä ostokerralla.

3€ / päivä
15€ / Viikko

Kertakäynti

Ker­ta­käynti kun­to­sa­lille, käy­tettävä ja mak­settava oston yhtey­dessä asia­kas­pal­ve­luai­koina. Mikäli haluat siirtyä jäse­neksi kahden viikon kuluttua käyn­nistä, maksu hyvi­tetään ensim­mäi­sestä mak­sue­rästä kuittia vastaan.

10€

ALOITUSMAKSU & VUOSIMAKSU

Kun­to­sa­lille liit­tyessä suo­ri­tetaan ensim­mäisen maksun yhtey­dessä aloi­tus­maksu, mikä kattaa jäse­nyyden akti­voi­misen, kulun­val­vontaan sekä las­ku­tukseen liit­tyvät kulut. 

Tämän jälkeen jäsenet mak­savat vuo­si­maksua alkavan asiak­kuus­vuoden ensim­mäisen kuu­kausi­maksun yhteydessä.

40€


20€

UUSI KULKULÄTKÄ AIEMMAN TILALLE

10€

Maksutavat

Kuu­kausi­jä­se­nyydet las­ku­tetaan säh­köi­sesti E-laskun tai säh­kö­postin kautta.

Päi­vä­jä­senyys, 10-kerran jäsenyys ja ker­ta­käynti tulee maksaa koko­nai­suu­dessaan oston yhtey­dessä tai kul­ku­lätkää hakiessa.

Asia­kas­pal­ve­lussa vain kort­ti­maksu (ei käteis­kassaa). Meille voi maksaa myös Eden­reilla, Epas­silla, Smar­tu­milla & Eazybreakilla!

Soita 000 000 0000