Ilmoittautuminen tanssitunneille

Tans­si­tun­neille ilmoit­tau­tu­minen tapahtuu aina kir­jal­li­sesti täyt­tä­mällä ilmoit­tau­tu­mis­lomake alla. Ilmoit­tau­tu­miseen tulee sel­keästi ilmaista tunnit joihin halutaan osal­listua, paikat täy­tetään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Jokai­selle tans­si­jalle tulee tehdä oma ilmoit­tau­tu­minen ja ilmoit­tau­tu­minen on rekis­te­röity kun saat vah­vis­tus­viestin. Mikäli haluamasi tunnit ovat jo täyt­tyneet, voit halu­tessasi ilmoit­tautua jono­pai­kalle. Ilmoit­tau­tu­minen on aina sitova ja koskee koko kautta 2024-2025.

Mikäli ilmoit­tau­tu­misen haluaa perua, tulee se tehdä kir­jal­li­sesti säh­kö­pos­tilla (info@​kultawellness.​fi) kaksi viikkoa ennen syys- tai kevät­kauden ensim­mäistä ilmoi­tettua tans­si­tuntia. Mää­räajan jälkeen teh­dystä peruu­tuk­sesta tai ilmoit­ta­mat­to­masta pois­jään­nistä peritään 50 euroa. Jo mak­setun kauden kesken lopet­ta­mi­sesta muutoin kuin lää­kärin todis­tusta vastaan ei kausi­maksua hyvitetä.

  Tanssistudion ilmoittautumislomake

  Tans­sijan tiedot

  Huol­tajan tiedot (alle 18-vuotiaan)

  Tunnit, joille haluat ilmoit­tautua (laji, ikä­ryhmä, taso, päivä ja aika). Mikäli lajeista tai tun­ti­ta­soista on kysyt­tävää, ole yhtey­dessä hen­ki­lö­kuntaan ennen ilmoittautumista. 

  Tun­neil­lamme kuvataan ajoittain kuvia ja videoita tans­sis­tudion some­ka­na­ville (net­ti­sivut, ins­tagram, facebook) sekä tans­si­joille koti­har­joit­te­lu­ma­te­ri­aa­liksi. Saako sinut/​lapsesi näkyä näissä mate­ri­aa­leissa? Kuvaamis- ja mate­ri­aalin jul­kai­sulupa ovat voi­massa kauden ajan, ellei tanssija/​huoltaja tee siihen muu­toksia ilmoit­ta­malla asiasta sähköpostitse. 

  KylläEi

  Tämä ilmoit­tau­tu­minen on sitova kau­delle 2024-2025, luethan siis jäse­nehdot koti­si­vuil­tamme ennen lomakkeen lähet­tä­mistä. Saat säh­kö­postiin vah­vis­tus­viestin kun ilmoit­tau­tu­minen on vas­taa­no­tettu ja mikäli ilmoit­tamasi tunnit ovat jo täynnä, tar­joamme mah­dol­li­suutta jäädä jono­pai­kalle peruu­tuksien varalta. 

  Luku­kausi­maksut peritään lomak­keessa ilmoit­ta­manne säh­kö­postin kautta, alle 18-vuo­tiaiden laskut lähe­tetään huol­tajan sähköpostiin. 

  Soita 000 000 0000