Liity jäseneksi

  Kuntosalijäsenyyden esitiedot

  Asiakkaan tiedot

  Huol­tajan yhteys­tiedot (alle 18-vuotiaan)

  Jäsenyys

  Kuu­kausi­jä­senyys (12kk mää­rä­ai­kainen)Kuu­kausi­jä­senyys (tois­tai­seksi voi­mas­saoleva)10-ker­ta­korttiPäi­vä­jä­senyys

  Mikäli sinä tai läheisesi olette myös tans­sis­tudion jäsenenä, on sinun mah­dol­lista saada mää­rä­ai­kainen kuu­kausi­jä­senyys hintaan 30€/kk. Ilmoita alle tans­sijan jäsen­numero niin lai­tamme alen­netun jäsen­hinnan voimaan! Huo­mioithan, että yhtä jäsen­nu­meroa voi käyttää vain kerran. 

  Yri­tysten kanssa teh­dyissä sopi­muk­sissa tulee ilmoittaa yri­tyksen nimi alle. 

  Tämä lomake on sitova valit­semasi jäse­nyyden ehdoin, luethan siis jäse­nehdot koti­si­vuilta ennen lomakkeen lähet­tä­mistä. Saat säh­kö­postiin vah­vis­tus­viestin kun lomake on vas­taa­no­tettu ja eril­lisen ilmoi­tuksen, kun kul­ku­lätkäsi on val­miina nou­det­ta­vaksi. Ota kul­ku­lätkää nou­taessasi mukaan kuval­linen hen­ki­lö­to­distus, alle 18-vuo­ti­aalle asiak­kaalle luo­vu­tetaan kul­ku­lätkä vain lomak­keessa ilmoi­tetun huol­tajan läsnäollessa. 

  Soita 000 000 0000