Tuntikuvaukset

Minidance

Tun­neilla lapset pää­sevät liik­kumaan, leik­kimään ja iloit­semaan uusien tai­tojen oppi­mi­sesta ryt­mikkään musiikin tah­dissa. Tavoit­teena on tutustua oman kehon lii­kut­ta­miseen tans­sil­listen liik­keiden kautta ja päästää mie­li­ku­vitus val­loilleen tari­nal­lisen tanssin keinoin. Huoltaja on ter­ve­tullut osal­lis­tumaan tun­nille lapsen kanssa!

Minimix

Hauskat, moni­puo­liset tans­si­tunnit joissa lapset pää­sevät tutus­tumaan eri tans­si­la­jeihin ja har­joit­te­lemaan perus­liik­keitä monen tyy­li­sistä tansseista.

Discodance

Vauh­dikas, ener­ginen ja fyy­si­sesti vaativa tans­silaji, mihin sisältyy iskeviä käsiä, nopeita askel­sarjoja sekä eri­laisia hyppyjä ja piruetteja. Tästä lajista ei menoa ja mei­ninkiä puutu!

Showdance

Moni­puo­linen, laa­jalti eri tans­si­tyy­leistä vai­kut­teita saava show­dance tuo vankan pohjan tanssi- sekä ilmai­su­tai­doille. Lajin perustana on jazz­tanssin tek­niikka, mutta tun­neille tuodaan myös lyy­ri­sempää nyky­tanssin tek­niikkaa. Show­dancen rytmi, tun­nelma ja tarina vaih­telee koreografioittain. 

Commercial

Tämä suo­sittu fuusiolaji muis­tuttaa hit­ti­biisien musiik­ki­vi­deoilla näkyviä tansseja. Koreo­gra­fi­silla tun­neilla tul­kitaan musiikin rytmiä ja sanoi­tusta heit­täytyen sen fii­likseen mukaan.

Heels

Nai­sel­linen kau­pal­lisen tanssin laji, missä nimensä mukaan tehdään kor­ko­ken­gillä eri­laisia tanssi- ja kävelyharjoituksia.

LATIN STYLE

Latin Style tun­neilla otetaan haltuun eri lat­ta­ri­lajien tek­niikkaa yhdis­te­le­mällä niitä mukaansa tem­paaviin koreo­gra­fioihin. Tunnin yti­messä on var­talon moni­puo­lisen käyt­tä­misen har­joit­te­le­minen hyvällä fii­lik­sellä ja mene­vällä musii­killa! Tunti ei vaadi aiempaa taustaa lattarilajeista.

Street dance

Näillä ren­noilla, moni­puo­li­silla tun­neilla sukel­letaan katu­tanssin maa­ilmaan ja otetaan haltuun tyy­li­suun­nalle omi­naista lii­ke­kieltä, tek­niikkaa ja eri tasoissa tans­si­mista. Liik­keiden rytmi, flow ja asenne vaih­te­levat koreo­gra­fioiden ja musiikin mukana.

KDS KISAVALMENNUS

KDS kisa­val­men­nuk­sessa tree­nataan tavoit­teel­li­sesti kohti niin alu­eel­lisia kuin kan­sal­li­siakin kisoja, lajeina disco dance & per­forming arts ala­lajit. Kisa­ko­reo­gra­fioista vastaa studion valmentajat.

Kisa­val­men­nukseen tulee erikseen hakea, hakua­jan­koh­dista ilmoi­tetaan ennen kauden alkua.

KDS tree­niai­ka­taulut löydät tuntijärjestyksestä!

Soita 000 000 0000