Muut palvelut

Personal trainING -valmennus

Kai­paatko lisä­boostia tree­neihin tai tukea har­joit­telun aloit­ta­miseen? Per­sonal trai­ne­rimme kanssa luotte sinulle sopivan har­joi­tus­oh­jelman ja käytte sen yhdessä läpi ennen oma­toi­misen har­joit­telun aloit­ta­mista. Pidem­millä val­men­nus­jak­soilla tree­naatte sään­nöl­lisin väliajoin yhdessä per­sonal trai­nerin kanssa, jolloin voitte hioa tek­niik­kaasi ja tar­vit­taessa muokata ohjelmaa tavoit­teidesi saavuttamiseksi.

Hyvinvointivalmennus

Hyvin­voin­ti­val­mennus on sinulle, joka toivot muu­tosta elä­män­ta­poihin ja tasa­painoa arkeen. Val­men­nusta ohjaa omat tavoit­teesi ja voi­ma­varasi. On kyseessä sitten pai­non­hal­linta, nuk­ku­minen, stressin hal­linta tai vaikkapa tupa­koinnin lopet­ta­minen, saat val­men­nuk­sesta keinoja, neuvoja, tukea ja kan­nus­tusta. Ensim­mäi­sellä käyn­nillä kar­toi­tetaan koko­nais­val­tai­sesti tilan­teesi ja suun­ni­tellaan yhdessä toimia tavoit­teesi saavuttamiseksi.

Tyky- ja yksityistunnit juhlaseurueille

Etsittekö akti­vi­teettiä työ- tai kave­ri­po­ru­kalle? Läh­tekää yhdessä liik­kumaan ja pitämään hauskaa tanssin parissa, suun­nit­te­lemme toi­vei­denne mukaisen tunnin sisäl­lyttäen toi­ve­kap­pa­leenne ohjelmaan. Ota yhteyttä, kerro ryh­mäs­tänne ja pyydä tarjous.

Soita 000 000 0000