Liikunta- ja hyvinvointipalvelut läheltä Lappeenrannan Hyrymäestä

Me toimimme hymy huulessa, hyvinvointi edellä!

Kuntosali avoinna jäsenille klo 5-24

(SISÄÄN­PÄÄSY KLO 23:15 ASTI)

TANSSISTUDION KEVÄTKAUDEN ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI

TUTUSTU TUN­TI­JÄR­JES­TYKSEEN & ILMOIT­TAUDU MUKAAN, KAUSI ALKAA 9.1.2023

Tietoa meistä

Kulta Wellness on lähi­lii­kun­ta­paikkasi ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tar­joaja Lap­peen­rannan Hyry­mäessä. Meiltä löydät siistin ja rau­hal­lisen kun­to­salin, tans­sis­tudion laa­jalla tun­ti­va­li­koi­malla, val­men­nus­toi­mintaa yksi­löille ja ryh­mille, sekä fysio­te­rapia- ja hierontapalvelut.

Tans­sis­tudio toimii tun­ti­jär­jes­tyksen mukaan, ilmoit­tau­tu­miset tun­neille täältä.

Yhdessä liik­ku­minen on edul­li­sempaa! Jokai­sesta tans­sis­tu­dio­jä­se­nyy­destä kun­to­sa­li­jä­senyys itselle tai lähei­selle tarjoushintaan.

IMG_6297

Palvelumme

Kuntosali

Tanssistudio

FYSIOTERAPIA & HIERONTA

Muut palvelut

Ajankohtaista

Fysioterapia- & hierontapalvelut poistuvat 1.3. alkaen

Fysio­te­rapia- & hie­ron­ta­pal­velut pois­tuvat tois­tai­seksi hel­mikuun jälkeen. Vas­taa­no­tolle voi varata ajan vielä tammi- ja hel­mikuun ajan, muis­tathan hyö­dyntää mah­dol­liset lahja- ja sarjakortit!

Ohjatut tunnin jatkuvat tavallisesti 9.1. alkaen

Avoimien ohjat­tujen tuntien (kehon­huolto ja kehon­pai­no­har­joittelu) aika­taulut löydät täältä.

Sul­jetut ohjatut tunnit jat­kuvat taas 9.1.

TANSSISTUDION KEVÄTKAUDEN ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI!

Kevään tans­si­tuntien aika­taulu on päi­vi­tetty ja ilmoit­tau­tu­minen tun­neille avattu. Kai­kille tun­neille mahtuu mukaan uusia tans­si­joita, tutustu tun­ti­tar­jon­taamme ja varaa paikka lempitunneiltasi!

KULTA WELLNESS X NOPAIN SPORTSWEAR

Nyt löytyy laa­duk­kaita, koti­maisen urhei­lu­vaa­tebrändin tree­ni­vaat­teita Kulta Well­nessin logolla varus­tettuna verk­ko­kau­pasta.