NUORTEN KUNTOSALIRYHMÄ KESÄLLÄ 2022

KUNTOSALIHARJOITTELUUN PEREHDYTTÄVÄ RYHMÄ 13-16 VUOTIAILLE

Etsitkö nuo­rellesi har­ras­tusta kesäksi? Jär­jes­tämme Kulta Well­nes­sillä kun­to­sa­li­har­joit­teluun pereh­dyt­tävän ryhmän nuo­rille kesä­kuusta hei­näkuun loppuun. 

Vii­kot­tai­sissa tree­neissä har­joi­tellaan per­sonal trai­nerin joh­dolla niin kun­to­sa­li­lait­teiden kuin vapaiden pai­nojen käyttöä sekä joh­don­mu­kaista treenaamista.

Osal­lis­tu­minen ei vaadi aiempaa taustaa kun­to­sa­li­har­joit­te­lusta tai muista har­ras­tuk­sista ja toimii erin­omaisena pon­nah­dus­lautana oma­toi­miseen har­joit­teluun! Osal­lis­tujat saa­vatkin val­men­nuksen aikana tai sen päät­teeksi otetun kun­to­sa­li­jä­se­nyyden ilman aloi­tus­maksua (norm. 40€).

RYHMÄN TIEDOT

AJAN­KOHTA: 8.6. - 27.7. (8vk)

TREENIT: KES­KI­VIIK­KOISIN KLO 10-11

PAIKKA: KULTA WELLNESS KUNTOSALI

HINTA: 175€

SITOVA ILMOIT­TAU­TU­MINEN: INFO@​KULTAWELLNESS.​FI

MAX. OSAL­LIS­TU­JA­MÄÄRÄ: 8

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoit­tau­tu­miset ryhmään tehdään säh­kö­pos­titse info@​kultawellness.​fi ja sen tulee sisältää seu­raavat tiedot: osal­lis­tujan nimi ja ikä, huol­tajan nimi ja yhteys­tiedot (osoite, puhe­lin­numero ja säh­kö­posti).

Ilmoit­tau­tu­minen on sitova ja las­kutus tapahtuu ilmoit­tau­tu­misen jälkeen sähköpostitse.