Fysioterapia & hieronta

FYSIOTERAPIA

Fysio­te­rapia on tut­kittuun tietoon perus­tuvaa, toi­min­ta­ky­kyäsi tukevaa toi­mintaa.  Voit hakeutua fysio­te­ra­peutin vas­taa­no­tolle eri­laisten tuki- ja lii­kun­tae­li­noi­reiden, urheilu- ja lii­kun­ta­vam­mojen tai kroo­nisten kipu­ti­lojen vuoksi, lää­kärin lähet­teellä tai ilman. Fysio­te­ra­peutti voi toimia myös tukena oman har­joit­telusi suun­nit­te­lussa sekä vam­mojen ja vai­vojen ennaltaehkäisyssä. 

Vas­taa­no­tolla kar­toi­tetaan tar­peesi koko­nais­val­tai­sesti ja valitaan sinulle sopivat fysio­te­rapia mene­telmät, joita voivat olla tera­peut­tista har­joit­telua, ohjausta tai neu­vontaa. Lisäksi voidaan käyttää eri­laisia tuki­keinoja, kuten teip­pausta tai peh­myt­ku­dos­kä­sit­telyä. Terapia suun­ni­tellaan aina yhdessä kanssasi, arkesi ja voi­ma­varasi huo­mioon ottaen.  

Varaa siis aika mata­lalla kyn­nyk­sellä minkä vain liik­keeseen, liik­ku­miseen ja kehon toi­mintaan liit­tyvien kysy­mysten kanssa!

HIERONTA

Mieltä ja lihaksia ren­touttava hie­ronta on kehon peh­myt­ku­dos­kä­sit­telyä ja suo­sittu tapa hel­pot­tamaan lihas­jän­ni­tystä ja kehon stres­si­tiloja. Ota arjessa hetki itsellesi ja varaa aika koko kehon tai pai­kal­lisen alueen hierontaan.

Hie­ronta-aikaa vali­tessa huomioi toi­vomasi käsit­te­ly­alueen laajuus hie­ronnan kes­tossa. Jos toi­veena on koko kehon hie­ronta, kan­nattaa valita  vähintään 90 minuutin aika, kun taas pai­kal­li­sempaan hie­ron­ta­tar­peeseen riittää usein lyhyempi 30-45 minuutin aikaa. Ota tar­vit­taessa yhteyttä ennen ajan­va­rauksen tekoa, niin autamme sinua löy­tämään tar­pee­seesi sopivan ajan.

FYSIOTERAPEUTTI JULIA TOIVONEN

Julia on Lab-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta jou­lu­kuussa 2021 val­mis­tunut fysio­te­ra­peutti, joka on toi­minut tans­sis­tu­diomme val­men­tajana sen alusta saakka. Maa­lis­kuusta alkaen hän laa­jentaa työn­ku­vaansa fysio­te­ra­piaan ja hierontoihin.

“Olen eri­tyisen kiin­nos­tunut tuki- ja lii­kun­tae­li­mistön fysio­te­ra­piasta sekä urhei­li­joiden ja aktii­vi­liik­kujien kun­tou­tuk­sesta ja ennal­taeh­käi­se­västä har­joit­te­lusta. Mie­lestäni fysio­te­ra­piassa tärkeää on asiakkaan koko­nais­val­tainen huo­miointi, vuo­ro­vai­kutus sekä asiakkaan oma osal­lis­tu­minen fysio­te­rapian suun­nit­teluun. varaa aika, niin mie­titään rat­kaisu kysy­myk­siisi yhdessä.

Tanssin parissa minulla on koke­musta kym­menen vuoden ajalta ja olen val­men­tanut tanssia kuusi vuotta. Tämän vuoksi minulla on hyvät val­miudet toteuttaa fysio­te­rapiaa tans­si­joille. Toivon, että voisin tule­vai­suu­dessa kou­lut­tautua urhei­lu­fy­sio­te­ra­peu­tiksi, pai­nottaen osaa­mista enemmän tans­si­joiden suuntaan.” 

YHTEYDENOTOT SALIN ASIAKASPALVELUAIKOINA PUHELIMITSE (050 3454 780) & SÄHKÖPOSTITSE JULIA@​KULTAWELLNESS.​FI